กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 4 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และจัดทำรายงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวะการผลิต การตลาด
-ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)
-ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
-ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Read the rest of this entry »

อบต. จังหวัดยะลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2553

อบต. จังหวัดยะลา ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553 จำนวน 24 ตำแหน่ง 140 อัตรา (8 ก.พ.-5 มี.ค.53) เรื่อง : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553
Read the rest of this entry »

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานภายในการรถไฟฯ และบุคคลภายนอก 73 ตำแหน่ง 297 อัตรา airport link

นางนวลอนงค์  วงษ์จันทร์  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งว่า  การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง (Airport Rail  Link) ในตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย

Read the rest of this entry »

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ(บัดนี้-8กพ.53)

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

Read the rest of this entry »

เทศบาลเมืองตาก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับราชการครู(29 ธค.-22มค.2553)

เทศบาลเมืองตาก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา และสมัครเพื่อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจำนวน 2 อัตรา

Read the rest of this entry »

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับสมัครสอบเข้ารับราชการ(บัดนี้ -6 มกราคม 2553)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2553 รายละเอียดที่ http://job.cad.go.th/index.php?newsid=404&ac=detail

รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ องค์การบริหารฯ(อบจ)กำแพงเพชร(18ธค.52-12มค.53)

อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการ รวม 6 อัตรา

เอกสาร 1 ,2 http://www.kpppao.go.th/upload/download/thumbnail/712-2620.pdf

http://www.kpppao.go.th/upload/download/thumbnail/713-8620.pdf

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง (16-24 ธ.ค.52)

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 7,010 บาท

ประเภท : เทคนิค

ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เคมีอุตสาหกรรม,ศิลปหัตถกรรม ช่างโละรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมประสาน ช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งพนักงานตัดผม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

- ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักร ชิ้นส่วนอื่นๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ประจำโรงงานตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

- ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

- ความรู้ทั่วไป

- ภาษาไทย

- ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์

- เคมีอุตสาหกรรม

ทักษะ/สมรรถนะ :

ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Read the rest of this entry »

กรมสุขภาพจิตรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์

ด้วยกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
1.2 อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
1.3 จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 4 ตำแหน่ง
– โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
– โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
จังหวัดขอนแก่น
– โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง

บัดนี้ – 23 ธันวาคม2552
Read the rest of this entry »

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล