Posts Tagged ‘กรมทางหลวง’

กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 29พ.ย.- 11 ธ.ค.

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง านราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการเงิน การบัญชี การคลัง การขาย การตลาด การพาณิชยกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด

2.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน การบัญชีการคลัง การขาย การตลาด การพาณิชยกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
-มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด

3.พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (5 อัตรา)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
-มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.doh.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักวางแผน กรมทางหลวง อาคารเลขที่ 3 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวง รับปวช.-ปริญญาเอก (บัดนี้-20 พ.ย.50)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิศวกรโยธา 5
-ได้รับวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค (14 อัตรา)
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง)

ลักษณะงาน งานประจำ
จำนวน อัตรา
เงินเดือน บาท
วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชกา

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6

กรมทางหลวงชนบท คัดปวส.-ป.ตรี 6 อัตรา

สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าร ับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังน ี้

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (5 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-สามารถใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel และ MS-PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

2.เจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
-สามารถใช้โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท ชั้น 11 (อาคาร 20 ชั้น) ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2299-4587 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวง รับพนักงานราชการ 14 อัตรา ถึง 14 พ.ย.นี้

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปพนักงานเค รื่องกล กลุ่มงานเทคนิค (2-13 พ.ย.50)

กรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค 14 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชกา
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6

กรมทางหลวง รับพนักงานราชการ (ปวช. – ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2551

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก -มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวตามที่กำหนด

Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.doh.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักวางแผน กรมทางหลวง อาคารเลขที่ 3 ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6

http://www.doh.go.th

กรมทางหลวง คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยา 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 6 มิถุนายน 2551

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักธรณีวิทยา 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทางธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีธรณี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426, 2423 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสอบบรรจุ”

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6
www.doh.go.th

กรมทางหลวง รับบรรจุตำแหน่งนักธรณีวิทยา

กรมทางหลวงเปิดรับสมัครข้าราชการ วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทาง ธรณีวิทยา หรือเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 อัตรา

http://www.doh.go.th/cgi-bin/dohweb/Web_ExamNewsPub?ACTION=ShowPage&EXAM_TYPE_ID=0

http://www.doh.go.th/cgi-bin/dohweb/Web_ExamNewsPu b?ACTION=ShowPage&EXAM_TYPE_ID=0

กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร ตำแหน่งบุคลากร 4 (บัดนี้-15 ม.ค.51)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บุคลากร 4
-ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร
– ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.doh.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสอบบรรจุ” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426 หรือ 2435 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6

กรมทางหลวง คัดปวส.-ปริญญาตรี

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ภูมิสถาปนิก 3
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม เน้นทางภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426 หรือ 2435 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-14 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-อายุ 20-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะและความชำนาญในการทำงานระบบ และโปรแกรมต่าง ๆ ในระดับดี เช่น MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ Internet
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานเครือข่าย (Network) อุปกรณ์เครือข่าย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ได้ มีความรู้เรื่อง Hardware, NT มีความรู้ด้านการจัดการ Software
-สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
-มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะได้

2.เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา (1 อัตรา)
-อายุ 20-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยการ
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุและสัญญาอย่างน้อย 1 ปี
-มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความชำนาญในโปรแกรมการทำงานพื้นฐานในระดับดี เช่น MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ Internet
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา มีวิริยะอุตสาหะ อดทน มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ทั้ง 2 ตำแหน่งจะต้องมีบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ค้ำประกันการทำงาน และหากเป็นเพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668 ต่อ 4072, 4076 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหล วง ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์ : 0-2354-6668-78 ต่อ 2425-6

กรมทางหลวง รับภูมิสถาปนิก (ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-14 ก.ย.50)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข ้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภูมิสถาปนิก 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม เน้นทางภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 2425, 2426 หรือ 2435 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-14 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล