Posts Tagged ‘จังหวัดลำพูน’

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูนาฏศิลป์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูนาฏศิลป์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดังนี้
ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์ และมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลการทาง การศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2536
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 * 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ -สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รับ นักบัญชี (บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2552)

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

ตำแหน่งนักบัญชี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1057

http://klang.cgd.go.th/lpn/

ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน รับลูกจ้างชั่วคราว(คนขับรถนำเที่ยว) 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2552

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อค ัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถนำเที่ยวในเข ตเมืองลำพูน จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2552

ผู้ประสงค์จะส มัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ปฏ ิบัติหน้าที่คนขับรถนำเที่ยวในเขตเมืองลำพูน ติอต่อขอรับใบสมัค รและสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ภายใ นวันที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงเวลา 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ราชการ

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล