Posts Tagged ‘จังหวัดเชียงใหม่’

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งดังนี้
พนักงานประจำสำนักงาน
- วุฒิม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับวุฒิปวช. – ปริญญาตรี (บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2552)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา

ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2552

เอกสารใบสมัคร : http://www.chiangmaipao.go.th/super2/filepic/pr21388.pdf
Website : http://www.chiangmaipao.go.th/super2/filepic/pr21384.pdf

องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 13 อัตรา

องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 13 อัตรา

องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้
1. ครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ได้แก่ บรรณารักษ์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรีสากล ประถมศึกษา อย่างละ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ ศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทงราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่ น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
- วุฒิปวช. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
4. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
- วุฒิ ปวช.ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
5. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
6. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- วุฒิ ปวช.ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หมายเหตุ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในตำแหน่งครู อัตราจ้าง จะปฏิบัติงานประจำโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่ที่ 33 และโรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 อางค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู 1 ฉบับ สำหรับตำแหน่งครูอัตราจ้างตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ข้อ 16
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รับพนักงานประจำสำนักงาน (บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2552)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.1 จ.เชียงใหม่)

วุฒิ ม.3 หรือม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รับสมัคร 18-24 พ.ย. 2552

ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel / Fax : 053-114121 ถึง 5
เอกสารใบสมัคร : http://www.oard1.org/tender/ประกาศรับสมัคร%20พรก..pdf
Website : http://www.oard1.org/

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ (บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2552)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ จำนวนที่จ้าง 5 คน ระยะดำเนินการ จำนวน 3 เดือน ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 4,800 บาท/คน/เดือน และค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนาเหมาจ่าย 1,000 บาท/เยน

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สถาบันฝึกอบรม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ รับครูสอนดนตรี (10 – 30 ตุลาคม 2552)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่งครูสอนดนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญาตรี อัตราค่าจ้าง 7,950

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 ตุลาคม 2552 โทร 0 5389 0238 ต่อ 1215
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 196 หมู่ 10 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
Tel / Fax : 0 5389 0238 ต่อ 1215
เอกสารใบสมัคร : http://www.ricd.go.th/filepdf/20091006192725626.pdf
Website : http://www.ricd.go.th

ร.พ.สวนปรุง รับ พยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2552)

ร.พ.สวนปรุง รับ พยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 17 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552

คุณสมบัติ
– ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตการพยาบาล
– มีประสบการณ์

สมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.suanprung.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://www.suanprung.go.th/images52/download/pdf/15052009.pdf
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 053 280228-46

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับเจ้าหน้าที่กระจายเสียงภาษาท้องถิ่น(ไทยใหญ่) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 -10 เมษายน 2552

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสม ัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน ้าที่กระจายเสียงภาษาท้องถิ่น(ไทยใหญ่)จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัตงานด้านวิทยุ
กระจายเสียง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านรายการและการกระจายเสียงมาแล้ว
เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และมีความรู้ความ
ชำนาญในภาษาท้องถิ่น(ภาษาไทยใหญ่)เป็นอย่างดี อัตราเงิน
เดือน 7,010 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 10 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่ารรมเนียมในการสมัคร 50 บาท

กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ และทาง http://region3.prd.go.th/

http://region3.prd.go.th/

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล