Posts Tagged ‘นครราชสีมา’

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปก ครอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบ ุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เลขานุการ 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2. เลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ) 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ส มัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศาลปกครองนครรา ชสีมา เลขที่ 154/ 1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ .เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0 4425 9544-6

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง และเลขานุการประจำองค์คณะ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานศาลปกครอง ตำแ หน่งเลขานุการ 1 ตำแหน่ง และเลขานุการประจำองค์คณะ 1 ตำแหน่ง

http://www.meeboard.com/view.asp?user=job&groupid= 1&rid=25&qid=25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน 58 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุค คลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 58 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท โดยแยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้

1.1 โรงเรียนบัวใหญ่ 1 อัตรา

1.2 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1 อัตรา

1.3 โรงเรียนบัวลาย 1 อัตรา

1.4 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1 อัตรา

1.5 โรงเรียนประทาย 1 อัตรา

1.6 โรงเรียนโตนดพิทยาคม 1 อัตรา

1.7 โรงเรียนมะค่าวิทยา 1 อัตรา

1.8 โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย 1 อัตรา

1.9 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1 อัตรา

1.10 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1 อัตรา

1.11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1 อัตรา

1.12 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1 อัตรา

1.13 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1 อัตรา

1.14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1 อัตรา

1.15 โรงเรียนหินดาดวิทยา 1 อัตรา

1.16 โรงเรียนหนองบุญนาคพิทยาคม 1 อัตรา

1.17 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1 อัตรา

1.18 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 1 อัตรา

1.19 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1 อัตรา

1.20 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม 1 อัตรา

1.21 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1 อัตรา

1.22 โรงเรียนครบุรี 1 อัตรา

1.23 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1 อัตรา

1.24 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1 อัตรา

1.25 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 1 อัตรา

1.26 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 1 อัตรา

1.27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1 อัตรา

1.28 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1 อัตรา

1.29 โรงเรียนสูงเนิน 1 อัตรา

1.30 โรงเรียนสองครพิทยาคม 1 อัตรา

1.31 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1 อัตรา

1.32 โรงเรียนสีคิ้ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา) 1 อัตรา

1.33 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 1 อัตรา

1.34 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1 อัตรา

1.35 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 อัตรา

1.36 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1 อัตรา

1.37 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1 อัตรา

1.38 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1 อัตรา

1.39 โรงเรียนปากช่อง 2 1 อัตรา

1.40 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1 อัตรา

1.41 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1 อัตรา

1.42 โรงเรียนวังโป่ง 1 อัตรา

1.43 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 1 อัตรา

1.44 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1 อัตรา

1.45 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 1 อัตรา

1.46 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 1 อัตรา

1.47 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1 อัตรา

1.48 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1 อัตรา

1.49 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 1 อัตรา

1.50 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1 อัตรา

1.51 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 1 อัตรา

1.52 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 อัตรา

1.53 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 อัตรา

1.54 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1 อัตรา

1.55 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1 อัตรา

1.56 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1 อัตรา

1.57 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1 อัตรา

1.58 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอม พิวเตอร์เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0-4425-7162 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

– ใบสมัคร 1 ชุด

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

– วุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

– เอกสารหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) 1 ชุด

– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

– ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ชุด สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามรับรอง สำเนาทุกหน้าเอกสาร .

http://www.koratpao.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://www.koratpao.go.th/Documen ts/ภารกิจ.pdf

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 25 มีนาคม 2552

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาเลือกสรรบุค คลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนเด ือนละ 7,940 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 11 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือวุฒิปริญญาโท
ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หริอ ก.จ.
รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยสันทนาการ
– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา จิตวิทยา และโภชยาการ หรือ
คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาลได้

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
– วุฒิปวท.หรือ ปวส.ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษา
วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ
ศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทาง สังคม
สงเคราะห์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
– วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทุก
สาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
– วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษา
สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร
วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยา
ศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีววิทยา สุขศึกษา โภชนาวิทยา
อนามัยชุมชน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
– วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักฐานกำหนด
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิม.6

9. ผู้ช่วยนักวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ
– วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลสุขศึกษาหรือ
ทางอื่น ก.จ.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้

10. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
– วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยา
ศาสตร์สุขภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวด
ล้อม

11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี หรือโททางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา
จิตวิทยา

12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
– วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

13. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
– วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชล
ประทาน วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือ

14. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
– จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ ดโยมีหนังสือ
รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

15. พี่เลี้ยง 12 อัตรา
– จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลต้องการ
ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทร.0 4424 3876 สำหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ
ทหารกองเกิน (สด.9, 43)
– ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
– สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ
– หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
– หลักฐานการผ่านงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

สนง.คุมประพฤตินครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ถึง 11 ก.พ.

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 14 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การรับสมัครสอบ
1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4425 6927) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา อาจไม่รับสมัครสอบ

2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2)สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
(3)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ สมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(5)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(6)สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
(7)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(8)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ สมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับพนักงาน 5 อัตรา บัดนี้- 21 มีนาคม 2551

กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถ ไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเ ป็นลูกจ้างเฉพาะงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งช่างฝีมือ ประจำแขวงรถจักรนครราชสีมา 4 อัตรา และแขวงรถพ่วงแก่งคอย 1 อัตรา อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-6436 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 07.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล