Posts Tagged ‘บันทึก’

กรมวิชาการเกษตรรับ 13 ตำแหน่ง 8 จังหวัด (บัดนี้ถึง 19 มิ.ย.50)

กรมวิชาการเกษตรรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ดั งนี้

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

4. เจ้าพนักงานธุรการ

5. พนักงานประจำสำนักงาน

6. พนักงานประจำห้องทดลอง

7. เจ้าพนักงานการเกษตร

8. เจ้าหน้าที่การเกษตร

9. นักวิชาการเกษตร

10. นักวิทยาศาสตร์

11. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

13. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิว เตอร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2550

ประกาศรายชื่อ (สอบข้อเขียน) วันที่ 27 มิ.ย. 2550

สอบข้อเขียน วันที่ 8 ก.ค. 2550

ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ วันที่ 23 ก.ค. 2550

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ก.ค. 2550

สถานที่รับสมัคร

– สวพ.1 จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5328-4067

– สวพ.2 จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5531-1548

– สวพ.3 จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-3503

– สวพ.4 จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4520-2196

– สวพ.5 จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 0-5640-5070

– สวพ.6 จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 0-3945-8765

– สวพ.7 จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7725-9445-6

– สวพ.8 จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7444-5905-6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-8513 หรือสถานที่รับสมัครข้างต้น

โรงพยาบาลราชวิถี คัดป.4-ปริญญาตรี 20 อัตรา (ตั้งแต่ 1-21 มิ.ย.50)

โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบ รรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรา ยละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (8 อัตรา)
-เพศหญิง อายุ 20-35 ปีบริบูรณ์
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
-เพศหญิง อายุ 20-25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-บุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีจิตใจรักงานบริการ

3.นักประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
-เพศหญิง อายุ 22-25 ปีบริบูรณ์
-วุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ คณะสารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-บุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

4.คนงาน (10 อัตรา)
-วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
-เพศหญิง อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ (6 อัตรา)
-เพศชาย อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (4 อัตรา)

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-21 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

กรมสรรพสามิต รับ ปวช.-ปริญญาตรี 47 อัตรา

กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช ั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่าง ไฟฟ้า และตำแหน่งช่างโยธา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง และจำนวนตำแหน่งว่าง

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 30 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ บัญชี การคลัง

– ควรเป็นเพศชาย

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 6 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 6,820 บาท จำนวน 5 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้าง 5,530 บาท จำนวน 3 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ และมีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ

5. ช่างไฟฟ้า อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 1 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไฟฟ้ากำลัง

6. ช่างโยธา อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 2 อัตรา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

การรับสมัครคัดเลือก

– กรมสรรพสามิตรับสมัครคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง) ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– รับสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน Online”

– ให้ผู้สมัครคัดเลือกกรอกข้อความในแบบฟอร์มใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบจำนวน 9 หลัก (เป็นรายตำแหน่ง)ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มสมัคร หากกดปุ่มสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

– ให้พิมพ์ใบสมัครคัดเลือกลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกตต์ เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ได้ ผู้สมัครคัดเลือกสามารถไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ใหม่ได้อีกแต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครคัดเลือกในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

– ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้

(1)ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน1 ฉบับ จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550) มายื่นแทนก็ได้และในกรณีของผู้สมัครรายใดเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ให้นำระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญามาแสดง จำนวน 1 ฉบับ ด้วย

(3) สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (4) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยระบุที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (สมัครงาน) ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครที่ได้จัดส่งให้กรมสรรพสามิต หรือได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน Online” หากได้จัดส่งหลักฐานการสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองโปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ 0-2241-4775

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกภาคภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบวิธีการคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที่อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.thหรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน Online”

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยรับ ลูกจ้างชั่วคราว

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพร ะบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี) จ ำนวน1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.งานบริหารทั่วไป ประสานงานภายในและภายนอก เช่น หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ทั้งในและต่างประเทศ
2.งานธุรการและสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ ทั้งในและต่างประเทศ
3.จัดเตรียมงานประชุมวิชาการ เช่น ประชาสัมพันธ์งานประชุมทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อสถานที่จัดประชุมฯลฯ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิ ปวส. 6,820 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี 7,630 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. พนักงานธุรการต้องมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

3. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม word excel powerpoint

4. พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษได้คล่อง

5. มีความชำนาญ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7. ทำงานรวดเร็วและถูกต้อง

สถานที่ทำงาน : ราชเทวี – กรุงเทพฯ
ประเภทงาน : ตามโครงการ

ให้ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่อาคาร 4 ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 02-6607717 นันธิดา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล