Posts Tagged ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา’

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับวุฒิประถม – ปริญญาเอก (บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่ว คราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

2. พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า

- มีความซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์เฉพาะส่วนบุคคล (ชนิดที่ 2)

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรสารสนเทศ ประจำสำนักวิทยบริการ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า

- มีความสามารถในการใช้เครื่องใช�สำนักงานได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ (ถ้ามี)

- เพศชายต้องผ่านการการเกณฑ์ทหารมาก่อน

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพ

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิว เตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่ มีความสามารถในการใช้งานเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมการจัดทำ Website หรือการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการดูแล Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ ได้ (ถ้ามี)

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

5. คนงาน (อาคาร 5) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิระดับประถมศึกษา

- สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม

6. คนงาน (อาคาร 6) ประจำคณะครุศาสตร์

- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิประถมศึกษา

- สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีในการรักษาความสะอาดและบริการ

- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ทำงานได้ทั้งในกลางแจ้งและในร่ม

7. อาจารย์อัตราจ้าง ประจำโรงเรียนประถมสาธิต

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถทางนาฏศิลป์หรือดนตรี สามารถออกแบบท่ารำได้

- มีความรู้ทางด้านภาษาไทย เขียน/คัดลายมือสวยงามเป็นระเบียบ

- มีความสามารถในการสอนระดับประถมศึกษา

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อารมณ์แจ่มใส มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

8. อาจารย์อัตราจ้าง ประจำโรงเรียนสาธิต (มัธยม)

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สามารถสอนได้ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาก่อน

- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังเรียนอยู่

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

9. อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 7 อัตรา

9.1 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 2 อัตรา

- เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี

- สามารถสอนในรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาได้ อย่างน้อย 3 รายวิชา

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา

- มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ และวิจัยทางการศึกษาเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ

- มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ผู้ดูแล ปกครองนักศึกษา

- มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย

- หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา

9.2 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาเดียวกัน ถ้ามีความสามารถทางด้านกราฟิค หรือมัลติมีเดียจะพิจารณา เป็นพิเศษ

9.3 อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา การบัญชี 1 อัตรา การท่องเที่ยว การโรงแรม 1 อัตรา

- มีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้ามีวิทยานิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถทำงานวิจัยได้

- สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการได้

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เช่น การประชุม สัมมนาทางวิชาการ เป็นวิทยากร ภายในและภายนอกได้

- มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาได้

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 (วันและเวลาราชการเวลา 08.30-16.30 น.)

10. นักวิเทศสัมพันธ์ สายสนับสนุน อัตราจ้างเดือนละ 10,400 บาท สังกัดกองนโยบายและแผน

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีความสามารถติดต่อประสานงาน มีมนุษย สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี

- มีทักษะในการพิมพ์ได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความสามารถในการศึกษาและจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และหากมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่นอีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ได้ (ถ้ามี)

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

11. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ อัตราจ้างเดือนละ 19,700/14,600 บาท

- วุฒิปริญญาเอก/โท ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ.รับรอง

- ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

- ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการในระดับดี

- หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของ วันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับการอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ที่อยู่ : เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel / Fax : 0-3532-2076-9
เอกสารใบสมัคร :
Website : http://www.aru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ประจำ (บัดนี้ – 26 กันยายน 2552)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำตาม สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 74 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท จำนวน 71 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.8 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.9 ถ้าเป็นเพศชายต้องเป็นผู้ที่ผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2.10 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี(อาคาร 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15-26 กันยายน 2552(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับปริญญาตรี/โท
3. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
** ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
5.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมสอบตามตำแหน่งที่ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 100 บาท สำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 50 บาท สำหรับตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วิชากฎหมาย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามที่กรรมการ ที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (40 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตาม ที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (20 คะแนน)
- โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ บุคลิคภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด

8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมรายละเอียดสถานที่สอบ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (อาคาร 2) หรือที่ http://person.aru.ac.th

9. กำหนดวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ 28 กันยายน 2552 และสถานที่สอบจะประกาศในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม ลำดับ คะแนนสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-322076-9 ต่อ 1231 หรือที่ http://person.aru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด

13. เงื่อนไขในการรับสมัคร
13.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
13.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่อยู่ : 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel / Fax : 035-322076-9 ต่อ 1231
เอกสารใบสมัคร : http://person.aru.ac.th/images/stories/person_1/21666.doc
Website : http://person.aru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับประถม – ปริญญาตรี (บัดนี้ – 22 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองนโยบายและแผน เงินเดือน 5,760 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 7,940 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อน
Read the rest of this entry »

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับอาจารย์ , นิติกร (บัดนี้ – 18 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก/โท อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,700/14,600 บาท

1.1 วุฒิปริญญาโท สาขาทางด้านโสตทัศนศึกษา หรือหลักสูตรและการสอน หรือพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา หรือการศึกษาพิเศษ

- มีผลการเรียนระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.40 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิว เตอร์อยู่ในระดับดี

- สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

- มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นวิทยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านที่สอดคล้องกับวิชาที่สำเร็จการศึกษา

- มีความสามารถในการทำวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ มีความสามารถปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ที่ดูแลปกครองนักศึกษา

- มีความสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผน/โครงการของคณะ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะครุศาสตร์มอบหมาย

Read the rest of this entry »

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานราชการ 6 อัตรา ถึงวันที่ 18 มกราคม 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานราชการ 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา และรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2551 จำนวน 5 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 2-18 มกราคม 2551 เวลา 09.00-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคลโทร.0 3532 2076-9 ต่อ 1231 โทร.0 3524 2708 หรือทาง

http://person.ac.th/

ประกาศหางาน : ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธา

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล