Posts Tagged ‘รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่’

รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ รับเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้- 6 มี.ค. 2551

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตา มมาตรฐานทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินดอกผลเงินทุนหมุนเวีย น ค่ารักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เ พื่อปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลเทศบาลนั้น

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาการแพทย์ (แผนไทยบัณฑิต และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์)

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. กำหนด รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

คุณสมบัติพิเศษ

– มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ เช่น ด้านการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดการระบบเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต

– สามารถซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ได้ด้วยตนเอง สามารถดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Microsoft OS, Mac O;

– มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย

– มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java, PHP, Virtusl basic, Dol net, Fox pro, Access

– มีความรู้ด้านโปรแกรมการรักษาพยาบาล เช่น HPOS, HOSXP สามารถติดตั้ง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

3. คนงานทั่วไป

3.1 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาการบัญชี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และพิมพ์ดีดได้

3.2 ปฏิบัติงานเป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน พนักงานจ้าง โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2551 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×3.5 ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย)

2. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครไม่ตรงกัน)

วิธีการรับสมัคร

1. ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่

2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือชื่อตัวเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กำหนดด้วยตนเอง

3. ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล