Posts Tagged ‘สำนักงานคุมประพฤติ’

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับ พนักงานคุมประพฤติ (บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2552)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับ พนักงานคุมประพฤติ (บั ดนี้ – 19 มิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาฝาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อ
เสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบ
วิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติ
งานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติ
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โทร. โทรสาร 053-112-577-8 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
– กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือ
ตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่
สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 19 มิถุนายน 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหาร
กองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งในข้อ 2.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2552
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม คุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.chiangmaiprobation.com
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://203.154.185.6/web/index.php?q=doc/d/4338
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 053-112-577-8

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2552)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อ มูล (บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุทัยธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมความประพฤติ
รายงานผลการตรวจพิสูจน์ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำ แหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 372 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทร.056-514135-6 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-15.00
นาฬิกา) โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีอาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (TRANSCRIPT OF RECORD) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน(สด.8)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ในข้อ 2.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 มิถุนายน 2552
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จึงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธานีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี และใน www.probation.go.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://203.154.185.6/web/index.php?q=doc/d/4355
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : เลขที่ 372 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 056-514135-6

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ ื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏ ิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 1

อัตราระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

อัตราค่าตอบแทน
7,010 บาท

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมประพฤติรายงานการคุมประพฤติ รายงานผลตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยกร เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ
ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครสอบและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ให้บอกสถานที่รับสมัครให้ละเอียด พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045 – 235158 โทรสาร. 045 – 235080 ปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2552

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็ นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อั ตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2552
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
สอบถามรายละเอียดที่ โทร 027077811 – 12

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2552

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส รรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่บั ดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2552
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.probation.go.th/ หัวข้อสมัครงาน/ รับโอนด้านล่าง http://www.probation.go.th/

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2552

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส รรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่บั ดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2552
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.probation.go.th/ หัวข้อสมัครงาน/ รับโอนด้านล่าง http://www.probation.go.th/

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล