Posts Tagged ‘สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา’

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ 10-11 ส.ค. 2552

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ 10-11 ส.ค. 2552

รายละเอียด : http://jobs.narak.com/document/jobs_520731.pdf

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับ วุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2552)

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับ วุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ – 26 ม ิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง ดังนี้

1. เลขานุการ

– วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

– ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลปกครองนครราช สีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,070 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 10,570 บาท

2. เลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ)

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

– ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลปกครองนครราช สีมา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,070 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 10,570 บาท

ผู้สมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร. 0-44259-5446

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ถือบัตร จำนวน 5 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ฉบับ

4. สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 5 ฉบับ

5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) อย่างละ 5 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร ทุกฉบับไว้ด้วย

เงื่อนไขในการรับสมัคร

1. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้ครบในวันยื่น ใบสมัคร สำนักงานจะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

3. สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจะรับพิจารณาการสมัครเฉพาะจากใบสมัครที่สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมากำหนดเท่านั้น

4. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจนครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง หรือไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจะไม่รับไว้พิจารณา

5. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องระบุว่าสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งใดเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 0-44259-5446

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล