Posts Tagged ‘สำนักงานอัยการ’

สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ รับตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่บัดนี้- 18 พฤศจิกายน 2551

สำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้า งเหมามาปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร ซื่อตำแหน่ง นิติกร จำนวนจ้า ง 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2 552 ประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 สิ้นสุด 30 กันยายน 2552 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศา สตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 281 ถ.สุขภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ 0 4545 1243, 0 4545 1244

สำนักงานอัยการ มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดต่าง ๆ รับพนักงานราชการจำนวนหลายอัตรา

สำนักงานอัยการได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดต่าง ๆ ที่ต้ องการ รับพนักงานราชการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไ ปนี้

1. สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล
ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
– ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล อาคารศาลากลาง หลังใหม่ (ชั้น 1) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-7472-4248-9, 0-7471-1091

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศ นียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 66/15-16 ทางแยกเข้าจังหวัดอ่างทอง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.0-3561-4570

3. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งนิติกร 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

สมัครได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคม ชั้น 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

4. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ประจำอาคาร ถนนรัชดาภิเษก ค่าจ้างเดือนละ 5,900 บาท
– เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
– วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
– ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 10 อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวมจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานอัยการเขต 5
ตำแหน่งนิติกร 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการเขต 5 อาคารสำนักงานอัยการเขต 5 ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 0-5311- 2556 ต่อ 259

6. สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 0-5571- 3025, 0-5571-4112

7. สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง
ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

สมัครได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง 15/4 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

8. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
– ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3650-7235 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

9. สำนักงานอัยการเขต 4
ตำแหน่งนิติกร 42 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

การจัดสรรอัตรากำลังจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร ใน สนง.อัยการจังหวัดภายในเขต 4

1. สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4323-3760

2. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4323-8270

3. สำนักงานอัยการจังหวัดพล 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4341-4642

4. สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4222-2540

5. สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4222-2540

6. สำนักงานคดีศาลแขวงอุดร ธานี 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4232-7959 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

7. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 1 อัตราโทรศัพท์ 0-4232-8594-5

8. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4231-1486-7

9. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4241-1026

10. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4241-1026

11. สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4249-1827

12. สำนักงานอัยการจังหวัดเลย 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4281-1540

13. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4281-2586 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

14. สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4271-1614

15. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4271-5471

16. สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4272-1595 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

17. สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4251-1191

18. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4251-5875

19. สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4371-1172

20. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4371-3735

21. สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4261-1355

22. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4261-1355

23. สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4351-1140

24. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4351-8206

25. สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4381-1571

26. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4381-1571

10. สำนักงานอัยการสูงสุดอำนาจเจริญ
ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 281 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4545-1243, 0-4545-1244

11. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด ชั้น 2 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทร. 0-3951-1744, 0-3951-1711

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
– มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศ นียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัคร เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.ago.go.th/

http://www.ago.go.th/

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล