Posts Tagged ‘สำนักงาน’

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย รับครูประจำศูนย์ (บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2552)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนใน พื้นที่จังหวัดเลยในทุกอำเภอ จำนวน 90 อัตรา ดังนี้

ประจำศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเลย จำนวน 15 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอวังสะพุง จำนวน 10 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอด่านซ้าย จำนวน 10 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคาน จำนวน 8 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอปากชม จำนวน 6 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอภูเรือ จำนวน 6 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอท่าลี่ จำนวน 6 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอภูหลวง จำนวน 5 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอผาขาว จำนวน 5 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอภูกระดึง จำนวน 4 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอเอราวัณ จำนวน 4 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอหนองหิน จำนวน 3 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน. อำเภอนาด้วง จำนวน 4 อัตรา
ประจำศูนย์ กศน.อำเภอนาแห้ว จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย , มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี, เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข, ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี, และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 หรือโทรศัพท์ 0 – 4281 2267 ในวันและเวลาราชการ
Tel / Fax : 0 – 4281 2267

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครครู 4 อำเภอ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครครู 4 อำเภอ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งครู ศูนย์การเรียนชุมชนในท้องที่ทุกอำเภอในจังหวัดตรังที่มีตำแหน่งว่างลง และจะไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานราชการ อัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่สำนักงาน กศน.กำหนดเรียนบรรจุแต่งตั้งครั้งที่ 1 รวม 4 อัตรา ดังนี้
1. ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฏา 1 อัตรา
2. ศูนย์ กศน. อำเภอหาดสำราญ 1 อัตรา
3. ศูนย์ กศน. อำเภอปะเหลียน 1 อัตรา
4. ศูนย์ กศน. อำเภอนาโยง 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- รูปถ่าย ขนาด 1*1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า ถ้ามี
การยื่นใบสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
- ต้องแจ้งสถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเวลาของการสื่อสารประเทศไทยลงในเอกสาร
- ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ช. รับเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2552)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการใน
สำนักงาน ป.ป.ช. ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทัง้ การกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำ
ตำ แหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำ นักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 55
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 และที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปนี ้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,110 บาท

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำ ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและ
การดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่อง
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการอื่นๆ
แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ􀃍ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินีห้ รือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาเอกทางบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ
กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศและวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวุฒิสาขาวิชาใด
สำนักงาน ป.ป.ช. จะตรวจสอบในภายหลัง และหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
สำนักงาน ป.ป.ช. จะถือว่าผู้นัน้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. การรับสมัครสอบ

4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
รับสมัครวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2552
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่สำนักบริหารงานบุคคล ชัน้ 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในวันและเวลา
ราชการ ทัง้ นี ้ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ http://www. nacc.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตรา
ตำแหน่งละ 200 บาท

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 􀂯 1 นิ ้ว
ถ่ายครัง้ เดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็ นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทัง้ นี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขัน้ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนัน้ จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 14 สิงหาคม 2552
(3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และคำนำหน้าชื่อ เป็นต้น
(5) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
(6) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของตนเองพร้อมบทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด
ทัง้ นี ้ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียน “รับรอง
สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

4.3 เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
(1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
คัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก สำนักงาน ป.ป.ช. อาจ
ไม่รับสมัครคัดเลือก
(2) กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครคัดเลือก หรือผู้สมัครมี
คุณสมบัติการสมัครคัดเลือกไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครคัดเลือกตัง้ แต่ต้น
และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
(3) ในกรณีที่หลักฐานที่แสดงเข้าห้องสอบของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการ
สมัครสอบผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นมาแสดง มิฉะนัน้ จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
ที่ http://www.nacc.go.th

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกโดยให้นำเสนอรายงานการศึกษา
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้ศึกษามา และสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต โดยนำเสนอเป็นภาษาไทยประกอบภาษาอังกฤษ

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด
ตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ที่อยู่ :
Tel / Fax :
เอกสารใบสมัคร : http://www.nccc.thaigov.net/nccc/a_download.php?sID=57&sTB=emp_info
Website : http://www.nacc.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร. รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2552)

สำนักงาน ก.พ.ร. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2552

คุณสมบัติ
• ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ หรือทางอื่นที่สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• มีประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารโครงการ/วิเคราะห์โครงการ/ติดตามและประเมินผลโครงการ
• มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการนำเสนอในที่ประชุมได้ดี
• มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานนอกเวลาได้

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
• Transcript ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) 1 ฉบับ
• ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
• เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการฝึกงาน/ทำงาน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ (ชั้น 4) สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2356-9957 , 0-2356-9999 ต่อ 8928 ในวันและเวลาราชการ
Website : http://www.opdc.go.th
เอกสารใบสมัคร : http://www.opdc.go.th/uploads/files/news/app_%20PMO.doc
ที่อยู่ : สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
Tel / Fax : 0-2356-9957 , 0-2356-9999 ต่อ 8928

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท 4 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ.ร.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นโยบายสาธารณะ สารสนเทศศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.หรือ ภาค ข.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2. นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริการองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือนโยบายสาธารณะจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. หรือ ภาค ข.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
3. นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. หรือ ภาค ข.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.)
4. นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ ด้านแผนกงานโครงการ
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารองค์การ หรือนโยบายสาธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.หรือ ภาค ข.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ (ชั้น 4) สำนักงน ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก กทม.ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th หรือที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการสรรหาและเลือกสรรของสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ http://job.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

สำนักงาน กศน. จ.ระยอง รับครูศูนย์การเรียนชุมชน ตั้งแต่บัดนี้-17 ตุลาคม 2551

สำนักงาน กศน. จ.ระยอง คัดเลือกบุคคลเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ จ.ระยอง วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาข าอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.รับรองให้เป็นข้าราชการครู

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.ในวันราชการ สอบถามกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการโทร.0 3861 7317 ต่อ 117

สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานสวัสดิการ 3 อัตรา บัดนี้ – 19 กันยายน 2551

สำนักงาน ป.ป.ช. รับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น มีใจรักในงานด้านบริการ บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-8745

สำนักงาน ป.ป.ส. รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้- 31 กรกฎาคม 2551

สำนักงาน ป.ป.ส. รับเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
-มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft word, Excel และ Power point

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2245-9081 หรือ 0-2247-0901-19 ต่อ 1608, 1609 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงาน ป.ป.ส. รับวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี 1 อัตร า
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft word, Excel และPower point

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
2. วิเคราะห์โครงการและประมวลสรุปนโยบาย ข้อสั่งการ และมติต่างๆได้
3. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราการจ้าง เดือนละ8,940 บาท
จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร

สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2245-9081 หรือ 0-2247-0901-19 ต่อ 1608, 1609 ติดต่อคุณอภิญญา ในวันและเวลาราชการหรือส่งไฟล์ประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่ somzxc@yahoo.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาหลักฐานการสำเร็จทางการศึกษา
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(ถ้ามี)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับ เจ้าหน้าที่ดูแลโสตห้องประชุม (บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2552)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับ เจ้าหน้าที่ดูแลโสตห้องประช ุม (บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 18 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประสงค์จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลโสตห้องประชุมในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
1.2 เป็นชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติงานนอกสถานที่
1.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านบริการ
1.4 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเหนือจากเวลาราชการได้

2. หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
2.1 ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม และอำนวยความสะดวกในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วง
2.2 บำรุงรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมถึง การจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 2.3 ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ หรือระบบที่เกี่ยวข้องในการประชุมนอกสถานที่

3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
3.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

4. คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

5. ระยะเวลาการจ้าง จะทำข้อตกลงการจ้างตามปีงบประมาณ

6. ผู้สนใจติดต่อขอสมัครและสัมภาษณ์ในเบื้องต้น ได้ที่กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล