Posts Tagged ‘อบจ.จันทบุรี’

อบจ.จันทบุรี รับ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร : 26 มิถุนายน 2552
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ค่าตอบแทน 5,760 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ก.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.chan-pao.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://www.chan-pao.go.th/doc/Untitled2.pdf

อบจ.จันทบุรี รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2551

อบจ.จันทบุรี รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปน ี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.สถาปนิก ระดับ 3 (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)

2.วิศวกรเครื่องกล ระดับ 3 (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-8 สิงหาคม 2551

3.ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร.0-3931-1542-44 ในวันและเวลาราชการ

อบจ.จันทบุรี รับสมัคร สถาปนิก วิศวกร

อบจ.จันทบุรี รับสมัคร สถาปนิก วิศวกร

1. สถาปนิก ระดับ 3 (1 อัตรา)
– วุฒิปริญญาตรีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)
2. วิศวกรโยธา ระดับ 3 (1 อัตรา)
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์ การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจั นทบุรี จ.จันทบุรี โทร.0 3931 1544 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บ าท

อบจ.จันทบุรี รับ สถาปนิก, วิศวกรโยธา (บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2552)

หัวข้อ : อบจ.จันทบุรี รับ สถาปนิก, วิศวกรโยธา (บัดนี้ – 5 ม ิถุนายน 2552)
ประกาศรับสมัคร : 25 พฤษภาคม 2552
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

1. ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3

– วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธา

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศว กรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครโดยเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกในอัตรา 200 บาท ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ และจะต้องกรอกเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อาจไม่พิจารณารับสมัครหรือสอบ ถามได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3931-1544

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.chan-pao.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 0-3931-1544

อบจ.จันทบุรี รับพนักงานจ้างตามภารกิจ(จนท.วิเคราะห์) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.พ. 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภาร กิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร.0-3931-1544 ตั้งแต่วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chan-pao.go.th
www.chan-pao.go.th

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล