Posts Tagged ‘เทศบาลเมืองตราด’

เทศบาลเมืองตราด รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2551

เทศบาลเมืองตราดมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักง านจ้างทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
– วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท

2. ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา
– วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ อัตราจ้างเดือนละ 5,080 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ 4 อัตรา
– วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท

4. ตำแหน่งคนงาน กองช่าง
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ประกอบด้วย

– สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตรการศึกษา

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 1 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย

– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาใบกองเกินทหาร (สด.9) เป็นต้น

– จะต้องมีผู้รับรองเป็นข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงและหลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดตราดเท่านั้น

เทศบาลเมืองตราด เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา ถึง 21 กันยายนนี้

เทศบาลเมืองตราด เปิดรับสมัครงาน พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา
เทศบาลเมืองตราด เปิดรับสมัครงาน พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

เทศบาลเมืองตราด มีความปรางค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. คนงานประจำระขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถมรายละเอียดได้ที่โทร. 0 3951 1951

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล