Posts Tagged ‘โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์’

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 7 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 7 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงงานประกันสังคม สังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท
- วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,165 บาท
- วุฒิปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
3. นักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,131 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
4. ช่างภาพการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,131 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางเวชนิทัศน์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
5. เจ้าหน้าที่พยาบาล 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,624 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรทางวิชาการพยาบาล รหือประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันทื่ยื่นใบสมัคร
- ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 3*4 ซม.จำนวน 1 รูป
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบสำคัญทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ชุด
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพในวันสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวล และสถานที่สอบให้ทราบ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับวุฒิม.3 – ปริญญาตรี (บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2552)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงขอประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภาวการณ์ว่างงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

2 นักวิชาการการเงินและบัญชี 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี พณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

4 นักประชาสัมพันธ์ 5 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือทางด้านอื่นที่ ก.ก. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5 นักโภชนาการ 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโภชวิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

7 เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีพณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางการบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล

9 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 อัตรา
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

10 เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชย-การ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์

11 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

12 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์

13 คนงาน 31 อัตรา
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่(ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6)

14 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในการพยาบาลขั้นมูลฐาน ได้แก่ การพลิกตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนไข้

หมายเหตุ : ทำสัญญาจ้างในระยะเวลา 6 เดือน ไม่ต่อสัญญาจ้าง
ที่อยู่ : 8 ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
Website : http://www.ckphosp.go.th

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
รพ.เจริญกรุงประชรักษ์รับสมัครคัดเลือกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
เพื่อจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะว่างงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยกำหนด
รับสมัครตั่งแต่วันที่ 28 กค52 ถึง14 สิงหาคม 2552 วันเวลาราชการ

จำนวน 14 ตำแหน่ง 94 อัตรา
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 ตำแหน่งได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ตำแหน่งต่ำได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ทางบัญชี เ ศรษบศาสตร์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
4. นักประชาสัมพันธ์ 5 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ประชาสัมพันธ์ วารสาร นิเทศศาสตร์
สื่อมวลชน หรือทางอื่นที่ ก.ก.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
5. นักโภชนาการ 2 ตำแหน่งได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ ทางโภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร
เภสัชศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 ตำแหน่งได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อมวลชน และเวชนิทัศน์
7 . เจ้าพนักงานธุรการ 4 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พานิชการ หรือได้รับอนุปริญญา หรือเปรียบเทียบได้
ไม่ตำกว่านี้ทางธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมปลาย
8. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเปรียบเทียบได้ทางพานิชการ เลขานุการ
การบริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้างช่างเครื่องยนต์
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตร (ปวช.) ทางบัญชี พานิชการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีความสามารถในการประมวลข้อมูล โปรแกรมคำนวนข้อมูลได้อย่างเหฃมาะสมกับการปฎิบัติงาน มีความสามารถในการพิมพ์ดีด
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตร ทางบัญชี พานิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์
11. เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ ทางพานิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
12. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ตำกว่านี้ ทางช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์ ช่างภาพ ช่างอิเลคโทนิกส์ วิจิตศิลป์ ศิลปะประยุกต์
13. คนงาน31ตำแหน่ง มีความสามารถ เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน
14. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 ตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ตำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในการให้การพยาบาลพื้นฐานได้แก่การพลิกตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกกาคม 2552 ถึง 14 สิงหาคม 2552
สมัครได้ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เลขที่ 8 แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
รถเมล์สาย 1 ถึงหน้าโรงพยาบาล โทรฯ 02-289-7384,02-289-7387

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน พนักงานประกันสังคม พนักงานหอผู้ป่วย ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2550

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน พ นักงานประกันสังคม พนักงานหอผู้ป่วย 3 อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกันสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานหอผู้ป่วย 3 อัตรา
– วุฒิ ปวช.ทางพาณิชยการ
– มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมสรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศหางาน : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ส่งประกาศการรับสมัครงาน
ส่งประกาศการรับสมัครงาน
รับข่าวการรับสมัครสอบทางอีเมล์
เรื่องล่าสุด
ป้ายกำกับ
กรมสุขภาพจิต กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บัญชี ปริญญาตรี ปริญญาโท พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป พยาบาล พัฒนา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน รับพนักงานราชการ รับราชการ รับวุฒิปริญญาตรี รับสมัคร รับสมัครงาน รับสมัครบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับอาจารย์ รับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท สถาบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สภากาชาดไทย สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ เข้ารับราชการ เจ้าหน้าที่ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครงาน โรงพยาบาล